En compliment amb el disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa de que el titular del domini https://ventasinternacionales.com/ca/ és VENTAS INTERNACIONALES S.A. (en endavant, el PRESTADOR). Així mateix, s’informa de que la finalitat d’aquest lloc web és la publicitat on-line de productes pels mercats de la filtració, aïllament, garden, pvc, reg, sports, composites i construcció, per la qual cosa es posa a disposició de l’usuari tota la informació necessària. A efectes del disposat a l’esmentat article 10, es consignen a continuació les dades del titular:

 

 • Nom: VENTAS INTERNACIONALES S.A.
 • Nom Comercial: VENTAS INTERNACIONALES S.A.
 • Domicili: Carrer d’Anoia 2-12, 08191 Rubí, Barcelona
 • NIF: A-08753840
 • Telèfon: (+34) 902 323 231
 • e-Mail: visa@ventasinternacionales.com

 

I. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT

El PRESTADOR posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com d’informar a tots els usuaris del lloc web respecte a qui són les condicions d’ús del lloc web.

Tota aquella persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com de qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El PRESTADOR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, donant per suficient la mateixa publicació al lloc web del PRESTADOR.

 

 II. RESPONSABILITAT

El PRESTADOR s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació haig estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del PRESTADOR pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de tot aquell que accedeixi al lloc web) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per a el correcte funcionament i visualització de lloc. Les cookies utilitzades a lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixeran al tancar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Igualment s’informarà a l’usuari de que pot eliminar les cookies generades per la visita a aquest lloc web accedint a la configuració del seu navegador( Internet Explorer, Firefox, Chrome).

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el PRESTADOR no pot controlar sempre els continguts introduits pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat en relació a aquests continguts. En tot cas, el PRESTADOR manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al lloc web, posant sempre en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El PRESTADOR no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials i qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del PRESTADOR. No obstant i en compliment del disposat a l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, el PRESTADOR es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de la seguretat, col·laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas al bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui a forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies a l’any, 24 hores al dia. No obstant, el PRESTADOR no descarta la possibilitat de que existeixin alguns errors de programació, o que tinguin lloc a causa de força major, catàstrofes naturals, vaga o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

III. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El PRESTADOR està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

El PRESTADOR posa a la disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat, informant els usuaris dels aspectes següents:

 

 • S’entén per dada personal tota informació sobre una persona física identificada o identificable (interessat). És a dir, tota la informació capaç d’identificar una persona.
 • Les dades personals que l’interessat aporta, de manera lliure, inequívoca i voluntària, seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat del PRESTADOR.
 • Les dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent.
 • Les dades tractades són les rebudes a través dels formularis que apareixen al web i només s’utilitzaran amb les finalitats per a les quals són recollides.
 • La finalitat del tractament és la d’atendre les sol·licituds que vostè ens plantegi i proporcionar-li informació sobre els productes del PRESTADOR i per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com ara, SMS), per a la qual cosa vostè dona el seu consentiment lliure, clar, inequívoc i voluntari.
 • El PRESTADOR només tractarà les seves dades personals quan existeixi una base legal per fer-ho. Els usos més comuns es basaran:
 1. En el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques, o
 2. En la necessitat de compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, o
 3. Quan sigui necessari per al nostre interès legítim o d’un tercer.
 • Les seves dades personals es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari amb la finalitat per a la qual estiguin sent objecte de tractament.
 • No es cediran les seves dades a tercers, excepte obligació legal
 • Se l’informa que té dret a accedir, rectificar, limitar o suprimir les dades aportades i exercir el seu dret d’oposició, adreçant-se al PRESTADOR, en aquest correu electrònic: visa@ventasinternacionales.com
 1. Dret d’accés: dret de ser informat i sol·licitar accés a les dades personals recollides.
 2. Dret de rectificació: dret de sol·licitar que es corregeixin o actualitzin les dades personals recollides, quan siguin inexactes o incompletes.
 3. Dret de supressió: dret de sol·licitar que s’eliminin les seves dades personals.
 4. Dret d’oposició: dret al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que s’aturi aquest tractament.
 5. Dret de limitació: dret de sol·licitar que s’aturi el tractament de dades de forma temporal o permanent.
 • També té dret a la portabilitat de les seves dades personals. En cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, el PRESTADOR facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.
 • La manca de resposta per part del PRESTADOR a una sol·licitud de l’interessat equival a la denegació de l’exercici del dret sol·licitat per l’interessat i l’habilita per sol·licitar l’inici d’un procediment de tutela de drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • El PRESTADOR ha implementat les mesures de seguretat adequades per evitar que les seves dades personals es perdin accidentalment, s’utilitzin o hi accedeixin de forma no autoritzada, es modifiquin o divulguin. També hem incorporat procediments per tractar qualsevol sospita de violació de les seves dades personals. En cas de fallida de la seguretat, el PRESTADOR ho notificarà a l’interessat i a l’Autoritat de Control dins de les 72 hores següents.

 

IV. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textes i gràfics són propietat del PRESTADOR, o de terceres persones si així s’indica, i, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots aquells continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la que varen ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en qualsevol cas l’autorització escrita prèvia per part del PRESTADOR. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del PRESTADOR serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textes i gràfics aliens al PRESTADOR i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a si mateixos. En tot cas, el PRESTADOR compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El PRESTADOR reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de la propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat del PRESTADOR sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomenació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació en relació a possibles incompliments dels drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol contingut del lloc web, pot fer-se a través del següent correu: visa@ventasinternacionales.com

 

V. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la ressolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que hi tenen lloc, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les part, sent competents per la ressolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.